/* * This theme styles the visual editor to resemble the theme style, * specifically font, colors, icons, and column width. */ //Öne çıkan görsel add_theme_support( 'post-thumbnails' ); //Boyut set_post_thumbnail_size( 160, 160, true ); add_image_size( 'slider-thumb', 500, 9999, true ); //////////////////////////////////////////////// //Site Başlık function minibig_wp_title( $title, $sep ) { global $paged, $page; // if ( is_feed() ) return $title; $title .= get_bloginfo( 'name' ); // $site_description = get_bloginfo( 'description', 'display' ); if ( $site_description && ( is_home() || is_front_page() ) ) $title = "$title $sep $site_description"; // if ( $paged >= 2 || $page >= 2 ) $title = "$title $sep " . sprintf( __( 'Page %s', 'minibig' ), max( $paged, $page ) ); return $title; } add_filter( 'wp_title', 'minibig_wp_title', 10, 2 ); //////////////////////////////////////////////// //Sayfalama function sayfalama($pages = '', $range = 3){ $showitems = ($range * 2)+1; global $paged; if(empty($paged)) $paged = 1; if($pages == '') { global $wp_query; $pages = $wp_query->max_num_pages; if(!$pages) { $pages = 1; } } if(1 != $pages) { echo "
"; echo "".$paged."/".$pages.""; if($paged > 2 && $paged > $range+1 && $showitems < $pages) echo "İlk"; if($paged > 1 && $showitems < $pages) echo "«"; for ($i=1; $i <= $pages; $i++) { if (1 != $pages &&( !($i >= $paged+$range+1 || $i <= $paged-$range-1) || $pages <= $showitems )) { echo ($paged == $i)? "".$i."":"".$i.""; } } if ($paged < $pages && $showitems < $pages) echo "»"; if ($paged < $pages-1 && $paged+$range-1 < $pages && $showitems < $pages) echo "Son"; echo "
"; } } //////////////////////////////////////////////// //Devamını oku function new_excerpt_more( $more ) { return '...'; } add_filter( 'excerpt_more', 'new_excerpt_more' ); function new_excerpt_length($length) { return 30; } add_filter('excerpt_length', 'new_excerpt_length'); //////////////////////////////////////////////// //Menüler register_nav_menus( array( 'ust_menu' => 'Üst Menü', 'alt_menu' => 'Alt Menü', ) ); //////////////////////////////////////////////// //Aktif Menü add_filter('nav_menu_css_class' , 'special_nav_class' , 10 , 2); function special_nav_class($classes, $item){ if( in_array('current-menu-item', $classes) ){ $classes[] = 'aktif'; } return $classes; } //////////////////////////////////////////////// //Sidebar if ( function_exists('register_sidebar') ) register_sidebars(1, array( 'name' => 'Sidebar', 'before_widget' =>'
', 'before_title' => '

', 'after_title' => '

', 'after_widget' =>'
', ) ); //////////////////////////////////////////////// //Tema Paneli if ( STYLESHEETPATH == TEMPLATEPATH ) { define('OF_FILEPATH', TEMPLATEPATH); define('OF_DIRECTORY', get_bloginfo('template_directory')); } else { define('OF_FILEPATH', STYLESHEETPATH); define('OF_DIRECTORY', get_bloginfo('stylesheet_directory')); } require_once (OF_FILEPATH . '/admin/admin-functions.php'); require_once (OF_FILEPATH . '/admin/admin-interface.php'); require_once (OF_FILEPATH . '/admin/theme-options.php'); require_once (OF_FILEPATH . '/admin/theme-functions.php'); //////////////////////////////////////////////// //HTML5 Arama Formu add_theme_support( 'html5', array( 'search-form' ) ); //////////////////////////////////////////////// //Manşet alanı function sgt_function_grid_post_slider(){ global $post; query_posts( array( 'posts_per_page' => 5, 'orderby' => 'meta_value_num', 'order' => 'DESC', 'tag' => 'manşet' ) ); if (have_posts()) : echo '
'; $loop=1; $i=1; while (have_posts()) : the_post(); echo '
'; $feat_image = wp_get_attachment_url( get_post_thumbnail_id($post->ID) ); echo '
'; echo '
'; echo ''; echo '
'; echo '
'; echo ' '; echo esc_html( get_the_date( 'j F Y' ) ) ; echo ''; echo '

'; echo '';echo the_title(); echo '

'; echo '

';the_excerpt();echo '

'; echo '
'; echo '
'; echo '
'; if($loop == 5) { $loop=0; } $loop++; $i++; endwhile; echo '
'; endif; wp_reset_query(); } ?> a | Tumblr Takipçi

a

admin 29 Mayıs 2019 Yorum yapılmamış

“adsoyad.txt” isimli dosyayı oluşturup içerisine “Adınızı Soyadaınızı” bilgisini yazan programı yazınız.;

PrintStream ile
import java.io.*;
public class DosyayaYaz {
public static void main(String[] args) throws IOException {
PrintStream dYaz=new PrintStream(new File (“adsoyad.txt”));
dYaz.print (“NİLGÜN”);
dYaz.println (“İNCEREİS”);
}
}

FileWriter ile
import java.io.*;
public class DosyaYaz2 {
public static void main(String[] args) throws IOException {
String dosya_ad=”adsoyad.txt”;
FileWriter dosyaYaz= new FileWriter(dosya_ad);
dosyaYaz.write(“nilgün”);
dosyaYaz.write(“incereis”);
dosyaYaz.close();
}
}

deneme.txt dosyasını okuyup, içeriğini ekranda gösteren programı yazınız.

Scanner sınıfını kullanarak
import java.util.Scanner;
import java.io.*;
public class DosyaOku {
public static void main(String[] args) throws IOException {
Scanner dosyaTara= new Scanner (new File (“deneme.txt”));
String oku;
oku=dosyaTara.nextLine();
System.out.println(oku);
}
}

FileInputStream sınıfını kullanarak:
import java.io.*;
public class DosyaOku2 {
public static void main(String[] args)throws IOException {
int i;
FileInputStream dosyaOku = new FileInputStream(“deneme.txt”);
do{
i = dosyaOku.read();
if(i!=-1)
System.out.print((char)i);
}while(i!=-1);
dosyaOku.close();
}
}

GENEL (Jenerik) SINIF OLUŞTURMA
•Genel-jenerik bir sınıf oluşturulurken kendi ismiden sonra < > işaretleri arasına herhangi bir harf yazılarak sınıfın genel olduğu belirtilir.
•Genel sınıflar sadece referans tipi verileri taşıyabilirler. İlkel veri tiplerini taşıyamazlar. (örneğin int yerine Integer kullanmalıyız.)
•Jenerik-genel tipler tanımlanırken birden fazla tip değişkeni atanabilir. (Örneğin <G,T> şeklinde olabilir.)
•Aynı isme sahip tip değişkenleri bir arada kullanılamaz. (Örneğin <G,G>)

KALITIM

•Miras alma olarak da isimlendirilir.
•Eğer bir sınıf, bir üst sınıftan türetilirse yeni sınıf, bu üst sınıfın bütün özelliklerine ve metotlarına sahiptir.
•Bir alt sınıf, üst sınıfından taşıdığı özelliklere ve işlevlere ek olarak; kendine ait özellikleri ve işlevleri de içerebilir.
•Bir alt sınıf, üst sınıfın taşıdığı işlevleri değiştirebilir. (Bu üzerine yazma methoduna overriding denir.

KAPSÜLLEME

Paketleme veya sarmalama olarak da isimlendirilir.
•Bir sınıfın içeriğinin, onun üyelerini kullananlar tarafından bilinmesine gerek duymadan sadece metodun verdiği hizmetin gösterilmesi işlemidir.
•Kapsüllemede, private (sınıfa özel), public (herkese açık) ve protected (extend edenlere ve aynı pakettekilere açık) sözcükleri kullanılır.

Çok Biçimlilik
Çok biçimlilik veya çok şekillilik olarak kullanılabilir.
•Bir nesnenin davranış şekillerini duruma göre değişmeye denir.

Yapıcılar
Nesneler sınıflardan new komutu ile oluşturulur.
•Programda yeni bir nesne oluştururken, bu nesnenin bazı özelliklerini oluşma anında belirlemek isteyebiliriz. Burada, yapıcılar devreye girer.
•Sınıfların oluşturulmasını sağlayan ana metotlar bulunur. Bunlar, sınıf örneklendirip nesne yapıldığında, nasıl davranacağını tanımlar. Bu metotlara ise yapıcı veya kurucu metot (constructor) denir.

Yapıcıların Özellikleri
•Bir sınıfın yapıcısının adı, sınıfın adı ile aynıdır.
•Bir yapıcı her zaman new kelimesi ile çağırılır.
•Bir yapıcı geriye değer döndürmez.
•Yapıcılar parametreli veya parametresiz kullanılabilir.

5.soru
Void, .class, 6 soru işareti

import java.util.Random;
Random rnd = new Random ( );
int a = 1+rnd.nextInt(100);
System.out.println(a);
int b = 1+rnd.nextInt(100);
System.out.println(b);
System.out.println(Math.max(a, b));

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir